נושא הכנס: 50 ל-67: חברה, שליטה, התנגדות


הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. הכנס יבקש להעלות לדיון סוציולוגי את ההשלכות האלה ולבחון שאלות הנוגעות למשמעויות החברתיות העמוקות שלהן. הכנס יבחן כיצד מערכות היחסים שבין המדינה וקבוצות שונות בחברה הישראלית לבין החברה הפלסטינית על גווניה ומוסדותיה משפיעות על שלל היבטים של החיים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים משני צדי ה"קו הירוק". כמו כן, הכנס יעסוק במורכבות הכרוכה בכך שהמונחים התיאוריים וההמשגות התיאורטיות המשמשים לאיפיון וניתוח היחסים בין שתי החברות נתונים במחלוקת עמוקה, הן בזירה הציבורית והן בשדה הסוציולוגי הישראליים.

במסגרת הנושא המרכזי של הכנס נדון בתהליכים המתחוללים במרחב הישראלי-פלסטיני תוך כדי בחינתם האנליטית באמצעות המשגות תאורטיות ועל בסיס התייחסות לסוגיות מחקריות שעומדות במרכז סדר היום של הסוציולוגיה העכשווית. סוגיות אלה כוללות, בין השאר, את שיח הנורמליזציה של יחסי שליטה ותהליכי ההתנגדות לו, דינמיקות של בנייה, שינוי ופירוק של מנגנוני עוצמה מדינתיים ולא-מדינתיים, הבנייה ותיחום של קטגוריות טריטוריאליות וזיקתן לדפוסי שליטה על אוכלוסיות, פרקטיקות שלהיבדלות, כינון זהויות ואלימות בהקשר של סכסוכים אתנו-לאומיים, ויחסי הזיקה בין תהליכי גלובליזציה וליברליזציה לבין פתיחה, אך גם הקשחה, של גבולות חברתיים וטריטוריאליים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה