הרצאה: כיצד מקום מעצב טעם? המשמעות המ.. ב:מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

כיצד מקום מעצב טעם? המשמעות המקומית של ישן וחדש והטעמים האסתטיים של בני המעמד הבינוני בבאר-שבע ותל-אביב

בהרצאתי אתמקד באופן בו מרחבים עירוניים ותנאים מקומיים שונים תורמים לעיצוב טעמיהם האסתטיים של תושביהם. בהתבסס על ראיונות עומק עם שישים משקי בית אשר רכשו לאחרונה דירה בתל-אביב ובבאר-שבע ועל עיבוד למפות של נתוני מפקד 2008, אבצע השוואה בין יחסם של בני המעמד הבינוני בתל אביב ובבאר שבע לשכונות ישנות וחדשות, בשתי הערים. לטענתי, בכדי להבין את המשיכה של בני מעמד הבינוני לשכונות ישנות בתל-אביב ולחדשות בבאר-שבע עלינו להידרש למאפייניהם הספציפיים של שתי הערים ולאופן בו הם מייצרים פנומנולוגיה ומשמעות מקומית של חדש וישן. בבאר-שבע, היסטוריה של הזנחת מרכז העיר ונטישתו לטובת שכונות חדשות בפאתי העיר קושרת בין שכונות ישנות ובין שכונות חדשות לבין משפחות צעירות ממעמד בינוני ותנאים פיזיים משופרים. בתל-אביב לעומת זו, בעקבות תהליכים של התחדשות עירונית וג'נטרפיקציה, שכונות ישנות נתפסות כבעלות פוטנציאל חברתי וכלכלי גבוה, ובעלות הרכב אוכלוסייה רצוי ומרגש. בעקבות הדומיננטיות של פייר בורדייה בניתוח הסוציולוגי של עיצוב הסובייקט בכלל ועיצוב טעמים מעמדיים בפרט, טעמים נתפשים כיום בעיקר כתוצר של מיקומו של הפרט במרחב החברתי המופשט. ממצאי מתחברים למגמות עכשוויות בספרות המבקשות לכלול את המקום והמרחב הממשיים כמשתנים בעלי משמעות סוציולוגיות בעיצוב עולמו וטעמיו של השחקן החברתי .

תקציר להורדה אין

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה