60 שנה להסללה: אתגרים ותמורות (קהילת חינוך) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, כיתה 008

60 שנה להסללה: אתגרים ותמורות (קהילת חינוך)

מערכת החינוך בישראל מצהירה כי היא מחויבת למתן שוויון הזדמנויות בנגישות להשכלה לתלמידים משכבות ומעמדות חברתיים שונים. התוצאה של מדיניות זו יצרה שונות רחבה בכל רמות ההשכלה. רפורמות מערכתיות ותכניות לימודים רבות הונהגו לאורך השנים במטרה להתמודד עם שונות זו. אחד המודלים הרווחים במערכות חינוך רבות בעולם שנועדו לטפל בשונות בין תלמידים בכיתות הלימוד הוא ההסללה, קרי חלוקת התלמידים למסלולי לימוד בהתאם ליכולותיהם, העדפותיהם ושאיפותיהם התעסוקתיות. יישומה של ההסללה במערכת החינוך ידעה תמורות רבות לאורך השנים: הבחנה ברורה בין מסלול עיוני למקצועי בשנות השבעים, בחירה בין תחומי לימוד בשנות השמונים, צמצום המסלולים הטכנולוגיים בשנות התשעים ואף הבניית כיתות ייחודיות, כגון: מצוינות, מופ"ת, מב"ר, אתגר ולאחרונה גם השמעת קולות בעד המסלולים הטכנולוגיים.
האם מודל ההסללה השיג את מטרתו? יש הטוענים כי באמצעות החלוקה למסלולי לימוד תלמידים מצליחים להשתלב בנתיב השכלתי המתאים להם. עמדה פסימית יותר מדגישה את הקשר שנוצר בין הרקע הסוציו-אקונומי של התלמידים והאיוש של מסלולי הלימוד. המושב של קהילת החינוך בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית יעלה לדיון מחודש שאלות ישנות על השלכותיה של ההסללה בהשגת שוויון או אי שוויון הזדמנויות במערכת החינוך. חמישים שנים של הסללה, לאן?

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה