נשים בשוק העבודה ובשוליו (קהילת מגדר) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, כיתה 012

נשים בשוק העבודה ובשוליו (קהילת מגדר)

השאלה של שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה היא, כמדומה, שאלה שהוכרעה זה מכבר. הרוב המכריע של הנשים הישראליות משתתפות בשוק העבודה. עם זאת, שאלת אופן ההשתתפות שלהן היא סוגיה מרכזית. לנשים אופני השתתפות שונים מאלו של גברים, ואף שונים זו מזו. במושב קהילת מגדר נעסוק באופני השתתפות שונים אלו, בנשים שנמצאים בשוק העבודה, בשוליו ויתכן שאף מחוצה לו, ובאינטראקציה בין שוק העבודה למערכות אחרות, כגון המשפחה והמדינה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה