קול קורא לכנס ה-48

קול קורא לכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

31-30 בינואר 2017, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

נושא הכנס:

50 ל-67: חברה, שליטה, התנגדות

מועד אחרון להגשת תקצירים: 31 באוקטובר, 2016

העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד

https://registration.israel-sociology.org.il/2017

על נושא הכנס


הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. הכנס יבקש להעלות לדיון סוציולוגי את ההשלכות האלה ולבחון שאלות הנוגעות למשמעויות החברתיות העמוקות שלהן. הכנס יבחן כיצד מערכות היחסים שבין המדינה וקבוצות שונות בחברה הישראלית לבין החברה הפלסטינית על גווניה ומוסדותיה משפיעות על שלל היבטים של החיים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים משני צדיה"קו הירוק". כמו כן, הכנס יעסוק במורכבות הכרוכה בכך שהמונחים התיאוריים וההמשגות התיאורטיות המשמשים לאיפיון וניתוח היחסים בין שתי החברות נתונים במחלוקת עמוקה, הן בזירה הציבורית והן בשדה הסוציולוגי הישראליים.

במסגרת הנושא המרכזי של הכנס נדון בתהליכים המתחוללים במרחב הישראלי-פלסטיני תוך כדי בחינתם האנליטית באמצעות המשגות תאורטיות ועל בסיס התייחסות לסוגיות מחקריות שעומדות במרכז סדר היום של הסוציולוגיה העכשווית. סוגיות אלה כוללות, בין השאר, את שיח הנורמליזציה של יחסי שליטה ותהליכי ההתנגדות לו, דינמיקות של בנייה, שינוי ופירוק של מנגנוני עוצמה מדינתיים ולא-מדינתיים, הבנייה ותיחום של קטגוריות טריטוריאליות וזיקתן לדפוסי שליטה על אוכלוסיות, פרקטיקות של היבדלות, כינון זהויות ואלימות בהקשר של סכסוכים אתנו-לאומיים, ויחסי הזיקה בין תהליכי גלובליזציה וליברליזציה לבין פתיחה, אך גם הקשחה, של גבולות חברתיים וטריטוריאליים.

מבנה הכנס


הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני מליאה ומושבים מקבילים. במושבי מליאה ומיני מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות. לצדן, יתקיימו בכל אחד מימי הכנס מושבים מקבילים, בהם יוצגו מחקרים של חברי/ות האגודה בנושאים סוציולוגים מגוונים. המושבים המקבילים יאורגנו ברובם על ידי ראשי/ות הקהילות המקצועיות של האגודה, כשלכל קהילה יוקצה מושב אחד.

לפרטים על הקהילות המקצועיות הפועלות באגודה, ראו:

http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1994

בנוסף יערכו מספר מושבים שלא במסגרת הקהילות שיאורגנו על ידי הוועדה האקדמית של הכנס על בסיס התקצירים שיתקבלו ומושבים מאורגנים מראש.

כמו כן, נקיים מושב פוסטרים מדור לדור - חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים. הפוסטרים יוצגו באולם שיוקדש למטרה זו ויהיה פתוח לקהל. ברצועת זמן ייעודית יוזמנו כל משתתפי/ות הכנס לשמוע הצגה קצרה (כ-5 דקות) של כל פוסטר. עם תום ההצגות יוכל הקהל לסייר בתערוכת הפוסטרים ולשוחח עם הסטודנטים והסטודנטיות המציגים. הפוסטרים המוצגים ישתתפו בתחרות הפוסטר המצטיין של האגודה.

הזדמנות להתדיינות ולשיחה בין חברי/ות האגודה תתקיים במסגרת שולחנות עגולים של קבוצות עניין שיערכו בזמן ארוחת הצהריים. בשנים האחרונות התקיימו שולחנות עגולים סביב מגוון נושאים וקבוצות עניין, כגון סוציולוגיה יישומית, הוראת הסוציולוגיה בבתי ספר, לימודי התואר השני, לימודי דוקטורט. כמו כן, ניתן לקיים דיון שבמרכזו מתודולוגיה מסוימת, זירת מחקר ייחודית או סוגיות פרופסיונליות ואתיות שמעסיקות את הסוציולוגיה והסוציולוגים. אתם/ן מוזמנים/ות ליזום ולהציע שולחן עגול בנושא שקרוב ללבכם/ן, ושנראה לכם שיוכל לעניין חברי אגודה נוספים, ולעמוד בראשו.

ולבסוף, כמדי שנה, יוענקו במסגרת האסיפה השנתית של האגודה הפרסים "פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית ע"ש אליהו לואי גוטמן למאמר מצטיין", "תחרות התזה המצטיינת" ו"תחרות הפוסטר המצטיין".


הגשת הצעות להשתתף כמציגים/ות בכנס


חברי/ות האגודה, בעלי תואר שני או שלישי, דוקטורנטים/ות, ותלמידי/ות תואר שני הנמצאים בשלב מתקדם של כתיבת תזה מחקרית, המעוניינים להציג את עבודתם בכנס, מוזמנים להגיש תקצירים לוועדה המארגנת. כמו בכנסים הקודמים, ניתן להציג בכנס מחקרים בכל נושא סוציולוגי, גם אם לא קשור לנושא המרכזי של הכנס.

הגשת תקצירים למושבים המקבילים של הקהילות המקצועיות ולמושבים אחרים

תקצירים להצגה במסגרת המושבים המקבילים שצוינו לעיל, יש להגיש דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. חברי הוועדה המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים, והנבחרים מביניהם ישובצו למושבים המקבילים. לידיעתכם/ן: חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו במהלך השבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן. הועדה המארגנת של הכנס תבחר ותשבץ תקצירים שיוגשו למושבים שלא במסגרת הקהילות.

מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות תוכלו למצוא בדף הכנס שבאתר האגודה הסוציולוגית בכתובת: http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1941, ובאתר הכנס.

הגשת הצעות מושבים מאורגנים מראש ולשולחנות עגולים

ניתן להגיש הצעות למושבים מאורגנים מראש ולשולחנות עגולים דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. חברי הועדה המארגנת יבחנו את ההצעות ותשלח הודעת קבלה או דחיה למציע/ה במועד שנקבע למשלוח ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.

הגשת תקצירים למושב הפוסטרים מדור דור - חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים

סטודנטים/ות לתואר שני ושלישי מוזמנים להגיש תקצירים להצגת פוסטר. ההגשה היא בהתאם לתבנית הגשת התקצירים שלהלן, באמצעות מערכת ההרשמה באתר הכנס. תקצירי הפוסטרים שיתקבלו להצגה במושב יופיעו באתר הכנס. במושב הפוסטרים ניתנת לסטודנטים ההזדמנות לחשוף את עבודותיהם בפני כל משתתפי הכנס, בהרצאות קצרות של כחמש דקות. מנחים, אנא הפנו את תשומת ליבם של המסטרנטים והדוקטורנטים המצטיינים שלכם לאפשרות החשיפה הניתנת להם ולהשתתף בתחרות הפוסטר המצטיין, ובואו לעודד אותם בהתנסות אקדמית חשובה זו.


כללי ההשתתפות בכנס


כל המשתתפים/ות בכנס – יו"ר מושבים, מתדיינים/ות, מרצים/ות ומאזינים/ות – חייבים בחברות תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס (בהתאם למדיניות שקבעה האגודה,לסטודנטים/ות תינתן הנחה בדמי ההשתתפות וההרשמה בכפוף להצגת אישור לימודים). כלמשתתף/ת רשאי להציג עבודה אחת בלבד. מציגים/ות יוכלו לשמש גם כיו"ר מושבים וכמתדיינים.


לוחזמנים


Ø פתיחת מערכת הגשת התקצירים וההרשמה – 1.8.2016

Ø מועד אחרון להגשת תקצירים – 31.10.2016.

Ø תשובות תשלחנה עד ה-01.12.2016.

Ø הרשמה ותשלום של המרצים/ות, יושבי/ות הראש והמתדיינים/ות עד ה-20.12.2016.

Ø הרשמה ותשלום לשאר המשתתפים בתעריף מוזל – עד 15.1.2017.

Ø הרשמה ותשלום בתעריף רגיל מה-16.1.2017.

  • פרטים נוספים מתעדכנים בדף הכנס שבאתר האגודה.

· פרטים מלאים אודות תכנית הכנס יפורסמו בהמשך באתר הכנס.


הנחיות להגשת תקצירים


יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:

https://registration.israel-sociology.org.il/2017.

אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.

לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:

1. התקציר יועתק למשבצת המיועדת. [הדבקת תוכן התקציר]

2. התקציר יועלה כקובץ מצורף. [בפורמט doc, docx אוpdf ]

חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות), בשפה העברית, בדף הרישום האלקטרוני.

פורמט התקציר להגשה כולל:

כותרת המאמר

שם פרטי ושם משפחה של הכותב

תואר אקדמי או סטודנט לתואר שני/שלישי

השתייכות מוסדית

דוא"ל ומספר טלפון

למי שמציעים להציג במושב פוסטרים, יש לציין גם את פרטי מנחה העבודה (שם פרטי ומשפחה, השתייכות מוסדית ודוא"ל).

התקציר:

עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד (2.54 ס"מ) מכל הצדדים, פונט David, גודל פונט 12

הצגת הנושא בקצרה

רקע (תיאוריה וספרות)

המטרה או השאלה שביסוד המחקר

שיטת מחקר

ממצאים

דיון

לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד.


הנחיות להגשת הצעה עבור מושב מאורגן מראש/שולחן עגול


יש להגיש את ההצעות בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:

https://registration.israel-sociology.org.il/2017.

אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.

להצעת מושב מאורגן מראש או נושא לדיון בשולחן עגול, יש להעלות במערכת ההרשמה את שם יו"ר המושב/השולחן העגול, תואר אקדמי, והשתייכות מוסדית. בנוסף, יש להעלות הצגה קצרה של עד 200 מילים המתארת את הנושא ואת הסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון. במקרה שלמושב מאורגן מראש יש לציין את פרטי המציגים ולצרף את תקצירי המאמרים.


הנחיות להגשת תקציר לפוסטר במושב מדור לדור - חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים


יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:

https://registration.israel-sociology.org.il/2017.

אנא הקפידו על  עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.

לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר לפוסטר פעמיים לפי ההנחיות לעיל להגשת התקצירים. יש לסמן שהתקציר מיועד למושב פוסטר.

צוות שופטים מטעם האגודה הסוציולוגית יבחר את הפוסטר המצטיין, ולמציג/ה יוענק תעודת פרס וחברות חינם באגודה למשך שנה.

הנחיות להכנת הפוסטרים למושב מדור לדור – חשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים


מידותיו של הפוסטר הן:70×100 ס"מ. הפוסטר יכלול: כותרת ברורה במרכז, שם פרטי ושם משפחה של הכותב,דרוג אקדמי, השתייכות מוסדית, פרטי מנחה/י העבודה (שם פרטי ומשפחה, השתייכות מוסדית) והצגה מילולית ו/או גרפית של עיקרי המחקר. כדי שהקהל המסייר בתערוכה יוכל לקרוא את הכתוב על גבי הפוסטר ממרחק של כמטר אחד, מומלץ להשתמש בגופן בגודל 24ומעלה לכותרת, ובגופן בגודל 20 ומעלה לטקסטים אחרים. מומלץ לשלב איורים והצגות גרפיות. אביזרים לתליית הפוסטר יסופקו על ידי המארגנים.

· הפוסטרים יוצגו בכל משך הכנס באולם פתוח לקהל הרחב. במסגרת רצועת הזמן שתוקצה למושב, יוזמנו כלמשתתפי/ות הכנס לסייר בתערוכת הפוסטרים, להקשיב להרצאות ולשוחח עם המציגים.

· במהלך המושב המציגים/ות יסברו את מחקריהם/ן במסגרת הרצאה קצרה בת כחמש דקות. הכינו מראש והביאו עמכם על דיסק נשלף [דיסק און קי] שקופית הקרנה [מצגת] של הפוסטר. עותק של השקופית נבקש לשלוח כשבועיים לפני הכנס לגיבוי אל הכתובת:

kenes.soziologi.2017@gmail.com

· את הפוסטרים יש למסור לצוות מארגני הכנס ב-8:00 בבוקר ביום הראשון של הכנס, ה-30.1.2017.

פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתר הכנס.

כתובת דואל לשאלות נוספות:

kenes.soziologi.2017@gmail.com

בברכת כנס מוצלח ופורה,

ועדת הכנס:

זאב רוזנהק,יו"ר (האוניברסיטה הפתוחה) – zeevro@openu.ac.il

גלית אילון (אוניברסיטת בר אילן)

יעל ברדה (האוניברסיטה העברית)

טלי כץ-גרו (סגנית נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת חיפה)

יגיל לוי (האוניברסיטה הפתוחה)

תמי סגיב-שיפטר (המכללה האקדמית תל אביב-יפו)

אולג קומליק (המכללה למנהל ואוניברסיטת בן-גוריון)

אדריאנה קמפ (אוניברסיטת תל אביב)

אורי שוויד (אוניברסיטת בן גוריון)

רכזת הכנס: נעה זרקא

רכזת אתר הכנס: אורית הירש-מציאולס – iss.conferencesite@gmail.com

מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית: ליאור סבח – liorsabach7@gmail.com

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה