קול קוראת מטעם קהילת האתניות של האגודה הסוציולוגית הישראלית


הכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יוקדש למרחב הישראלי-פלסטיני ולתהליכיםחברתיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטיים המתחוללים בו. הכנס ידון במגוון סוגיות, ביניהן: שיחהנורמליזציה של יחסי שליטה ותהליכי ההתנגדות לו, דינמיקות של בנייה, שינוי ופירוק שלמנגנוני עוצמה מדינתיים ולא-מדינתיים, הבנייה ותיחום של קטגוריות טריטוריאליות וזיקתןלדפוסי שליטה על אוכלוסיות, פרקטיקות של היבדלות, כינון זהויות ואלימות בהקשר שלסכסוכים אתנו-לאומיים, ויחסי הזיקה בין תהליכי גלובליזציה וליברליזציה לבין פתיחה, אך גםהקשחה, של גבולות חברתיים וטריטוריאליים.

כמידי שנה קהילת האתניות מקדישה מושב ייחודי לדיון בסוגיות הכנס מבעד לעדשה האתנית.השנה הנושא שבחרה הקהילה הוא: כינון זהויות פלסטיניות והיחסים שלהן עם ואל מולזהויות ישראליות.נושאים ומחקרים רלוונטיים יכולים להיות: הכחשה והנכחה של הזהות הפלסטינית במרחבהציבורי והפרטי בישראל; הזיקה הזהותית בין פלסטינים מהגדה המערבית, מרצועת עזהופלסטינים אזרחי ישראל; זהויות יהודיות-ערביות (למשל, מזרחיות ופלסטיניות – האם מאבקיםשונים או מאבק משותף?), מפגשים, מתחים ודיאלוגים בין מתנחלים לפלסטינים, המדינההישראלית וזהויות אתניות ודתיות של פלסטינים אזרחי ישראל וכן הלאה. נשמח לקבל הצעותבנושאים אלה או בנושאים דומים מחוקרים/ות המגיעים/ות מהדיסציפלינות הבאות: סציולוגיה,אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, לימודי תרבות וספרות או דיסציפלינות משיקות.

המועד האחרון להגשת התקצירים הוא 31.10.2016. הגשת תקציר:חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה (5-8 שורות). פורמט התקציר להגשה כוללכותרת המאמר, שם פרטי ושם משפחה, תואר אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון.התקציר יהיה עד 200 מילים בפונט דיויד, ויכלול: הצגת הנושא בקצרה, תיאוריה וספרות,המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת המחקר, ממצאים ודיון. אנא הקפידו על עריכהלשונית של התקצירים בטרם הגשתם.

יש להגיש את ההצעות בשפה העברית ישירות דרך מערכתhttps://registration.israel-sociology.org.il/2017 :בכתובת הכנס של ההרשמה

להתראות בכנס,
ד"ר יוספה טביב-כליף, יו"ר קהילת אתניות
איתי ארצי, רכז קהילת אתניות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה