קול קורא להצגת מחקרים בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית


מערכת החינוך בישראל מצהירה כי היא מחויבת למתן שוויון הזדמנויות בנגישות להשכלהלתלמידים משכבות ומעמדות חברתיים שונים. התוצאה של מדיניות זו יצרה שונות רחבה בכלרמות ההשכלה. רפורמות מערכתיות ותכניות לימודים רבות הונהגו לאורך השנים במטרהלהתמודד עם שונות זו. אחד המודלים הרווחים במערכות חינוך רבות בעולם שנועדו לטפל בשונותבין תלמידים בכיתות הלימוד הוא ההסללה, קרי חלוקת התלמידים למסלולי לימוד בהתאםליכולותיהם, העדפותיהם ושאיפותיהם התעסוקתיות. יישומה של ההסללה במערכת החינוך ידעהתמורות רבות לאורך השנים: הבחנה ברורה בין מסלול עיוני למקצועי בשנות השבעים, בחירה ביןתחומי לימוד בשנות השמונים, צמצום המסלולים הטכנולוגיים בשנות התשעים ואף הבנייתכיתות ייחודיות, כגון: מצוינות, מופ"ת, מב"ר, אתגר ולאחרונה גם השמעת קולות בעדהמסלולים הטכנולוגיים.

האם מודל ההסללה השיג את מטרתו? יש הטוענים כי באמצעות החלוקה למסלולי לימודתלמידים מצליחים להשתלב בנתיב השכלתי המתאים להם. עמדה פסימית יותר מדגישה אתהקשר שנוצר בין הרקע הסוציו-אקונומי של התלמידים והאיוש של מסלולי הלימוד. המושב שלקהילת החינוך בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית יעלה לדיון מחודש שאלות ישנות עלהשלכותיה של ההסללה בהשגת שוויון או אי שוויון הזדמנויות במערכת החינוך. חמישים שניםשל הסללה, לאן?

את ההצעות יש להגיש במערכת הגשת התקצירים המקוונת בהתאם להנחיות המופיעות בקולקורא הכללי המעודכן בקישור:http:// registration.israel-sociology.org.il/2017
מועד אחרון להגשת התקצירים: 31.10.2016

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה