קול קורא למושב על קולוניאליזם התיישבותי


מרכזים: לב גרינברג ודניאל דה מלאך

בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת הספרות והדיונים סביב המושג התיאורטי קולוניאליזםהתיישבותי (colonialism settler) בדיונים אלה המקרה הישראלי נידון בהרחבה, כאחת הדוגמאותשל אותה תופעה. המושג נועד להבחין בין קולוניאליזם התיישבותי, בו מתיישבים אירופאים דוחקיםאת האוכלוסייה המקורית מהקרקע באמצעות גירוש או חיסול, לבין קולוניאליזם אחר, או מעצמתי,המבקש לנצל את כוח העבודה של האוכלוסייה המקומית, ומאוחר יותר את כוח הקנייה שלה. אחתההבדלים היסודיים הוא בשאיפת הקולוניאליזם ההתיישבותי להקים "חברת מהגרים" להיהפךלמדינת לאום "נורמלית" בעקבות הטיהור האתני המלא או החלקי. הקולוניאליזם המעצמתי לעומתזאת איננו מבקש לדחוק את האוכלוסייה המקומית, וגם איננו שואף להפוך למדינה עצמאית. הואשולט במנגנון המדינה, אך לעתים גם מסתלק עם השתנות הנסיבות.

המקרה הישראלי, התופס לאחרונה מקום מרכזי בדיונים על קולוניאליזם התיישבותי, הוא מורכב ולאלגמרי מתאים למודל. מחד, אכן המתיישבים הציונים בקשו ופעלו לדחוק את האוכלוסייה המקומית,ומאידך הדחיקה הייתה רק חלקית, ללא שימוש בהרג המוני. לעומת הציפיות של הקולוניאליזםההתיישבותי מדינת ישראל לא הפכה עצמה למדינת לאום רגילה, והמשיכה את פרויקט הדחיקה גםבמסגרת המדינה הדמוקרטית, וביתר שאת לאחר יצירת "הקולוניה החדשה" בגדה המערביתורצועת עזה. במושב המוצע כאן אנחנו מבקשים מאמרים הדנים במקרה הציוני ובתאורייתהקולוניאליזם ההתיישבותי בתקופות שונות , במטרה להרחיב את ההיבט ההשוואתי במחקר עלישראל\פלסטין מצד אחד, ולאשש, להפריך או לתקן את התאוריה מצד שני.

יש לשלוח תקצירים במקביל לשני מארגני המושב:
לב - grinlev@gmail.com 
דניאל -   danield@sapir.ac.il  

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה