הרצאה: מקום ותהליך הכניסה לבגרות: התז.. ב:סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6001

מקום ותהליך הכניסה לבגרות: התזמון והמשמעות של קניית דירה ראשונה בקרב המעמד הבינוני בתל-אביב-יפו ובבאר-שבע

להגירה של בני המעמד הבינוני למרכזי ערים גדולות ולצמיחתו של סגנון חיים עירוני בקרב מעמד זה ממד גילאי מובהק – מרבית העוברים לעיר הינם צעירים רווקים, וחזרתו לעיר של מעמד זה התרחשה בד ובד עם הופעתו של שלב חדש במסלול החיים בין הנעורים לבגרות. בעוד הספרות מכירה בקשר זה, שתי התופעות נחקרות לרוב בנפרד זו מזו וההסברים הקיימים, לשתיהן, מתמקדים בגורמי מאקרו ומאפיינים מעמדיים כמו שינויים בשוק העבודה, בדפוסי צריכה וכדומה.
הרצאתי תציג כיצד מאפיינים מקומיים של תל אביב-יפו ושל באר-שבע, לוקחים חלק בעיצוב הכניסה לבגרות ובאופן ספציפי, שלב קניית הדירה הראשונה של צעירים בני מעמד הבינוני, בינוני-גבוה. ההרצאה מתבססת על מחקר השוואתי הכולל ראיונות עם רוכשי דירה ראשונה, מפות אשר הופקו ממפקד האוכלוסין, ונתונים על שוקי העבודה והדיור המקומיים. בהיסמך על מחקר זה אתמקד במופעים המקומיים של גורמי מאקרו – דפוסי העסקה בשוק העבודה המקומי ומחירי הדיור בעיר, ובמאפייני המרחב העירוני – העירוב או הפרדה בין קטגוריות דמוגרפיות. הממצאים מגלים כיצד מאפיינים אלה תומכים בבאר-שבע בקיומו של מסלול החיים המסורתי ובאימוץ נרטיב ביוגרפי שבמרכזו המשפחה, ואילו בתל-אביב תורמים לדחייה של השגת מסמנים מסורתיים של זהות בוגרת ואימוץ נרטיבים ביוגרפיים אלטרנטיביים. ממצאיי קוראים לבחינת תפקידו של הממד המקומי-מרחבי בעיצוב מסלול החיים, כמו גם להפניית תשומת לב לממד הגילאי בחקר תופעות עירוניות כגון ג'נטריפיקציה.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה