הרצאה: מלנכוליה רב ממדית בשולי העיר –.. ב:סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6001

מלנכוליה רב ממדית בשולי העיר – אתניות, מרחב ומגדר בשכונת התקווה בתל אביב

בהתבסס על התיאוריה הפמיניסטית של מיקומים חברתיים מצטלבים (Intersectionality) עם דגש מיוחד על רגשות, בהרצאה אציג את המונח "מלנכוליה רב ממדית" כדי לתאר את תחושת העצב הצפה ועולה במהלך אובדן אישי או קולקטיבי בעקבות אי שוויון מרחבי, אתני ומגדרי בקרב קבוצה מופלית של אזרחים המצויים בשולי העיר תל אביב והחברה הישראלית בכללותה.
מקרה הבוחן הוא שכונת התקווה, הממוקמת בדרום מזרחה של תל-אביב, אשר היתה במקור שכונת עוני של מזרחים ושעברה בעשור האחרון תהליכי שינויי דרמטיים בעקבות גל ההגירה של אפריקאים ממדינות סודן ואריתריאה שעברו לגור בה, במקביל להצטמקותה של הקהילה הוותיקה. הניתוח נשען על עבודת שדה אנתרופולוגית של מעל שלוש שנים שערכתי בשכונה בין השנים 2010-2013 ויראה את הביטויים של המלנכוליה המרחבית, האתנית והמגדרית במרחב העירוני אצל תושביה המזרחים הוותיקים.
בעוד המושגים מלנכוליה מרחבית, מלנכוליה אתנית ומלנכוליה מגדרית מופיעים בספרות בנפרד, תרומת המחקר היא בכך שהוא מראה את הקשר בין סוגי המלנכוליה השונים ואת האופן בו הם פועלים יחד בשטח. עוד יעלה בהרצאה כי בעוד התחושות המלנכוליות הן אינן קבועות, אלא מופיעות באופן ספורדי בהתאם להקשר החברתי, קבוצה של נשים מזרחיות מבוגרות שפגשתי במרכז יום מקומי מגלמות את שלושת ממדי המלנכוליה בשל השוליות המגדרית, האתנית והמרחבית שלהן.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה